Lapida


Palahaw sa sulok,
Ang sakit at kirot,
Iniwang musmos,
Tanong 'di masagot.

Nakatitig sa tatlong letra,
Isipan tulala,
Titik sa iyong lapida,
Wala ng halaga.

Namimighati ang damdamin,
Nalagas ang pag-asa man din,
Ngayon sinong yayakapin,
Sa oras na ang daming hinaing.

Kinukudlit ang budhi,
Katagangkatagang namumutawi,
Sa oras ng pighati,
Kanino na ibabahagi?

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.