Sponsored Links
Advertisement

Buhos Ng Ulan


Kasabay ng malakas na buhos ng ulan,
Ang lungkot sa pakiramdam,
Dumaloy ang tigmak na emosyon,
Kasabay ng tahimik na palahaw.

Nakagapos ang ulirat,
Sa naglipanang “mangmang”,
Busabos ang tingin,
Sa estrangherong inaalipin.

Dumaloy ang luha,
Sa pagpatak ng ulan,
Nakaukit sa isip,
Pagsuko hindi masasambit.

Nagniningas na galit,
Ikukubli sa dingding,
Sa bukana ng pinto,
Ngiti ang ipaparating.

Naghahalukipkip na kirot,
Itatagong pilit,
Nakatayong matibay,
Iyan ang isasagot.

Ang daing sasarilinin,
Sa pagtila ng ulan ililibing,
Ginintuang puso ang yayakapin,
Sa kabila ng paninimdim.


Leave a Reply